[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
บทเรียนออนไลน์
 


เอกสารประกอบการสอน


แนวคิดเชิงนามธรรม
อัลกอริทึมและภาษาคอมพิวเตอร์
การออกแบบอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ
 การออกแบบอัลกอริทึมด้วยรหัสเทียม
การออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงาน

กรณีศึกษาการออกแบบอัลกอริทึม

  
รหัสจำลอง  
 การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง
      การเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง
      รหัสจำลองที่เรียกว่า การเขียนซูโดโค้ด (Pseudo Code)
      คือการเขียนคำอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โดยใช้ถ้อยคำผสมระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ  ให้เป็นโปรแกรมได้ง่ายขึ้น  ส่วนใหญ่มักใช้คำเฉพาะ  (Reserve Word) ที่มีในภาษาการเขียนโปรแกรมและมักเขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ 
ซูโดโค้ดที่ดี  จะต้องมีความชัดเจน สั้น  และได้ใจความ  ข้อมูลต่าง ๆ  ที่ใช้จะถูก
เขียนอยู่ในรูปของตัวแปร

หลักการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode)
          หลักการเขียนรหัสเทียมไม่มีกฎหรือมาตรฐานที่ตายตัว ผู้เขียนจึงอยากให้ผู้อ่านได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรหัสเทียม ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมหลักการต่าง ๆ ที่สำคัญเอาไว้
       1.  กำหนดจุดเริ่มต้นด้วยคำว่า“Begin”และจุดสิ้นสุดด้วยคำว่า“End”
       2.  ถ้อยคำต่าง ๆ ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย
       3.  การเขียนรหัสเทียมแต่ละคำสั่งควรเขียนเป็นบรรทัด ๆ
       4.  ควรมีการย่อหน้า เพื่อสะดวกต่อการอ่านและการตรวจสอบ
       5.  การเขียนรหัสเทียมจะเขียนจากบนลงล่าง และมีทางเข้าหนึ่งทาง ทางออกหนึ่งทาง
       6.  การเขียนรหัสเทียมจะไม่เขียนหมายเลขกำกับในแต่ละขั้นตอน
       7.  ควรใช้การย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ การแยกคำเฉพาะ (Keywords) 
ให้มีความชัดเจนนอกจากนี้ ควรจัดรูปแบบโครงสร้างควบคุมให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้อ่านง่าย
       8.  กลุ่มประโยคคำสั่งต่าง ๆ อาจถูกนำมาจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกันในรูปแบบของโมดูลและทำการกำหนดชื่อโมดูลขึ้นมา เพื่อให้ส่วนของโปรแกรมหลัก หรือโมดูลย่อยอื่น ๆ เรียกใช้งานได้

 รูปแบบ Algorithm 
<ชื่อของอัลกอริทึม>
START
       1……………………………….
       2……………………………….
       3…………………………………
END
 
ตัวอย่างโจทย์
       จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ สามเหลี่ยมทั่วไป โดยให้โปรแกรมมีการรับค่า ฐาน และ สูงจากทาง Keyboard จากนั้นแสดงผลลัพธ์ของพื้นที่ออกทางจอภาพวิเคราะห์โจทย์ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนในการรับค่า คือรับค่า ฐาน และ สูงจากผู้ใช้มาเก็บไว้ในตัวแปรและส่วนในการคำนวณ สูตรในการหาพื้นที่สามเหลี่ยมคือ (1/2) * ฐาน * สูง
       ตัวอย่าง  การเขียนอัลกอริทึม  คำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
       อัลกอริทึม (Algorithm) การหาพื้นที่สามเหลี่ยม
       เริ่มต้น
              รับค่าความยาวของฐานมาเก็บในตัวแปร BASE
              รับค่าความยาวของสูงมาเก็บในตัวแปร HEIGHT
              คำนวณหาพื้นที่  AREA = 0.5 * BASE*HEIGHT
              แสดงผลพื้นที่
       จบ

ซูโดโค้ด  (Pseudo codes) Algorithm  Triangle

       START
              READ  BASE
              READ  HEIGHT
              AREA = 0.5 * BASE * HEIGHT
              PRINT  AREA
       END


บทเรียนออนไลน์ ครูวิศณุ เจริญราช Created by Wissanu Charoenrach