[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
บทเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
บทเรียนออนไลน์
 


เอกสารประกอบการสอน


แนวคิดเชิงนามธรรม
อัลกอริทึมและภาษาคอมพิวเตอร์
การออกแบบอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ
 การออกแบบอัลกอริทึมด้วยรหัสเทียม
การออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงาน

กรณีศึกษาการออกแบบอัลกอริทึม

  
กรณีศึกษาอัลกอริทึม  
 กรณีศึกษาการออกแบบและเขียนอัลกอริทึม
 
กรณีที่ 1 ออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อแก้ปัญหาการปูหญ้าในสนามรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามพื้นที่ที่กำหนด โดยหญ้าหนึ่งผืนมีความกว้าง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และหญ้าแต่ละผืนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะต้องใช้หญ้าทั้งหมดกี่ผืน
          เนื่องจากแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ ดังนั้น จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
          1. Decomposition แตกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย โดยในการกรณีศึกษานี้ สามารถแตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยได้ ดังนี้
                 1) ปัญหาย่อยที่ 1 หาพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
                       - หาพื้นที่สาม
                       - หาพื้นที่ของหญ้า 1 ผืน
                2) ปัญหาย่อยที่ 2 หาจำนวนผืนหญ้าที่ใช้ปูพื้นานาม
          2. Pattern recognition กำหนดแบบแผนจากปัญหาย่อยต่างๆ จากข้อ1. โดยในกรณีศึกษานี้ สามารถกำหนดแบบแผนเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
                        1) คำนวณหาพื้นที่ต่างๆ คือ พื้นที่สนาม และพื้นที่ของหญ้า 1 ผืน โดยในที่นี้สามารถคำนวณพื้นที่ใดก่อนก็ได้
                        2) คำนวณหาจำนวนผืนหญ้า ซึ่งจำเป็นต้องได้ผลลัพธ์การคำนวณพื้นที่ต่างๆ จากขั้นตอนที่ 1 ก่อน จึงจะดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้ โดยคำนวณหาจำนวนผืนหญ้าสามารถคำนวณได้ ดังนี้
           สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: จำนวนผืนหญ้าที่ใช้ปูสนาม = พื้นที่สนาม/พื้นที่ของหญ้า 1 ผืน 
          3. Abstraction หาแนวคิดเชิงนามธรรม เพื่อหาแนวคิดรวบยอดของแต่ละปัญหาย่อย
                        1) หาแนวคิดเชิงนามธรรมของปัญหาย่อยที่ 1
                            - สนามเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น คำนึงเฉพาะสาระสำคัญของการคำนวณสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ พิ้นที่สนาม = ความกว้าง x ความยาว
                            โดยปกติ ความกว้างและความยาวของสนามจะวัดเป็นเมตร ดังนั้น ขนาดของหญ้าควรเป็นเมตร เพื่อให้เป็นหน่วยเดียวกัน
                            - หญ้าแต่ละผืนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้น คำนึงเฉพาะสาระสำคัญของการคำนวณสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ พื้นที่หญ้า 1 ผืน = ความกว้าง x ความยาว  ดังนั้น แนวคิดเชิงนามธรรมของปัญหาย่อยที่ 1 คือ พื้นที่ต่างๆ = ความกว้าง x ความยาว
                        2) หาแนวคิดเชิงนามธรรมของปัญหาย่อยที่ 2
                        สี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน: จำนวนผืนหญ้าที่ใช้ปูสนาม = (พื้นที่สนาม/พื้นที่ของหญ้า 1 ผืน + (ปริมาณที่เผื่อขาด เช่น 3% เป็นต้น
          4. Algorithm design ออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยในกรณีศึกษานี้จะออกแบบเป็นอัลกอริทึม 3 รูปแบบ คือ ภาษาธรรมชาติ รหัสจำลอง และผังงาน
กรณีที่ 2 การออกแบบอัลกอริทึมเพื่ออธิบายการคำนวณส่วนลดสินค้า และแสดงผลลัพธ์การคำนวณของร้านอุปกรณ์การเรยนแห่งหนึ่งที่กำลังจัดโปรโมชั่นส่วนลดสินค้าโดยสินค้าทุกชิ้นจะมีส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ 10) จากราคาขายปกติ โดยให้ข้อมูลราคาสินค้าปกติเป็นข้อมูลนำเข้า เช่น สีไม้กล่องละ 200 บาท ส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นส่วนลดกี่บาท
อัลกอริทึมรูปแบบต่างๆ
กรณีที่ 3 การออกแบบอัลกอริทึมเพื่ออธิบายการคำนวณการออมเงิน และแสดงผลลัพธ์การคำนวณ โดยนักเรียนสามารถกำหนดจำนวนเงินออมที่เท่ากันทุกวัน และสามารถกำหนดจำนวนวันที่จะนำมาคำนวณได้ เช่น นักเรียนออมเงินวันละ 5 บาทเท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 30 วัน นักเรียนจะมีเงินออมรวมเท่าใด
วิธีการคำนวณ
เงินออมรวม = จำนวนเงิน x จำนวนวัน
NtotalSavings  =  Nsavingsperday  x  Ndays
 
อัลกอริทึมรูปแบบต่างๆ
บทเรียนออนไลน์ ครูวิศณุ เจริญราช Created by Wissanu Charoenrach